Privacy Statement Protinus IT 

Dit is het privacy statement van Protinus IT B.V., gevestigd aan de Waterveste 1 3992 DB te Houten. 

Dit privacy statement is als volgt opgebouwd: 

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij? 
 2. Verwerkt Protinus IT ook bijzondere persoonsgegevens? 
 3. Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens 
 4. Hoe beschermen wij uw privacy? 
 5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 
 6. Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden 
 7. Uw privacy rechten 
 8. Het gebruik van cookies 
 9. Contactgegevens 
 10. Wijzigingen in onze privacy statement 
 11. Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

Protinus IT kan persoonsgegevens verwerken doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier aan ons heeft verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens. Protinus IT kan, afhankelijk onze dienstverlening in relatie tot u, de volgende persoonsgegevens van u verwerken: 

 • Voor- en achternaam 
 • Geslacht 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer 
 • Emailadres 
 • IP-adres 
 • CV gegevens en motivatiebrief (sollicitanten) 
 • Inloggegevens portal (in van toepassing) 

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering, anders dan is vermeld in ons cookiestatement.  

2.    Verwerkt Protinus IT ook bijzondere persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens die door hun aard bijzonder gevoelig zijn worden bijzondere persoonsgegevens genoemd en deze krijgen extra bescherming in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvatting en religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging blijkt.  

Ook de gegevens over iemands gezondheid, iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid 

genetische gegevens en biometrische gegevens zijn bijzondere persoonsgegevens.Protinus IT verwerkt als verwerkersverantwoordelijke geen bijzondere persoonsgegevens. Wel kan het zo zijn dat Protinus IT bijzondere persoonsgegevens verwerkt als verwerker van gegevens van haar klanten (de verwerkingsverantwoordelijken). Indien dat het geval is, dan is dat specifiek opgenomen in de verwerkersovereenkomst met die klant. 

3.    Met welk doel verwerken wij uw gegevens? 

Protinus IT kan uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden: 

 • Om u te informeren over onze producten en diensten; 
 • Voor het afhandelen van betalingen; 
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren; 
 • Om onze diensten te kunnen uitvoeren, optimaliseren en te ontwikkelen; 
 • Een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens bij te verwerken en te bewaren; 
 • Om de overeenkomst met u of uw organisatie te kunnen uitvoeren.  
 • In het kader van (direct) marketing activiteiten en bezoek van onze websites.  
 • Om uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen 

 Indien wij uw persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke verwerken, dan hanteren wij daarvoor één van de volgende grondslagen: 

Toestemming: U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;  

Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent. 

Wettelijke plicht: de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;  

Gerechtvaardigd belang: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde. 

4.    Hoe beschermen wij uw privacy? 

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en of ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen. 

Daarom zijn onze systemen en programma’s beveiligd. In het kader van informatiebeveiliging zijn wij tevens ISO 27001 gecertificeerd. We hebben dus maatregelen getroffen en procedures ingesteld om ervoor te zorgen dat personen die niet bevoegd zijn, geen toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Daarnaast hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht. 

Indien u een vermoeden heeft dat er misbruik is gemaakt van uw persoonsgegevens die wij verwerken, neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens kunt u vinden in hoofdstuk 9. 

5.    Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking (artikel 5, eerste lid, sub e, van de AVG). Daarna zullen wij deze persoonsgegevens verwijderen, tenzij wij een wettelijke plicht hebben om deze persoonsgegevens te bewaren. Op verzoek kunnen wij u nadere informatie verstrekken over de bewaartermijnen die wij hanteren.  

6.    Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden en ontvangers 

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

7.    Uw privacy rechten 

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken dan heeft u als betrokkene bepaalde rechten: 

Recht op inzage. U kunt ons een verzoek tot inzage doen. Wij zullen u dan inzage geven in persoonsgegevens die wij u verwerken en daarvan een kopie verstrekken.  

Recht op vergetelheid. U kunt ons verzoek doen inzake het recht om ‘vergeten’ te worden. Indien wij geen geldige grondslag (meer) hebben (bijvoorbeeld een eventuele bewaarplicht) om uw gegevens te verwerken, dan zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.  

Recht op rectificatie en aanvulling. U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten wijzigen indien deze gegevens niet juist zijn.  

Het recht op dataportabiliteit. U heeft recht om persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij. 

Het recht op beperking van de verwerking: U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht om (tijdelijk) minder persoonsgegevens van u door ons te laten verwerken 

 Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. U heeft het recht om bezwaar te maken indien u het niet eens met de persoonsgegevens die wij van u verwerken of op de wijze waarop wij deze verwerken.  

 U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor de wijze waarop u een klacht kunt indienen kunt het beste de website van Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.  

8.    Het gebruik van cookies 

Indien u een van onze websites bezoekt dan verwerken wij (mogelijk) ook uw persoonsgegevens middels cookies. Wilt u meer informatie over onze cookies en de verwerking van persoonsgegevens, raadpleeg dan ons cookiestatement. 

 9.    Contactgegevens 

Voor vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Protinus IT, kunt u terecht bij onze security officer: 

Bram van Oss 

b.vanoss@protinus.nl 

030-7440744